Dostępność

Deklaracja dostępności Bardzo Młoda Kultura woj. łódzkie

Łódzki Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bardzo Młoda Kultura woj. łódzkie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-07-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
 • Niewidoczny fokus dla niektórych elementów.
 • Wybrane odnośniki strony nie posiadają opisu alternatywnego celu linku.
 • Wyrównanie tekstów od lewej do prawej.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Multimediów nadawanych na żywo.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 • Treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż ŁDK i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały, których nie można przedstawić w sposób cyfrowy z przyczyn technicznych, wiązałoby się to z utratą autentyczność lub podmiot poniósłby za duże koszty.
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
 • Niewidoczny fokus dla niektórych elementów.
 • Wybrane odnośniki strony nie posiadają opisu alternatywnego celu linku.
 • Wyrównanie tekstów od lewej do prawej.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Multimediów nadawanych na żywo.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 • Treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż ŁDK i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały, których nie można przedstawić w sposób cyfrowy z przyczyn technicznych, wiązałoby się to z utratą autentyczność lub podmiot poniósłby za duże koszty.
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dagmara Zubek.
 • E-mail: ldk@ldk.lodz.pl
 • Telefon: 797326216

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Łódzkim Domu Kultury
 • Adres: Łódzki Dom Kultury
  ul. Traugutta 18
  90-113 Łódź
 • E-mail: ldk@ldk.lodz.pl
 • Telefon: 797326216

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Łódzkiego Domu Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Wstęp do budynku z poziomu chodnika jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową w sposób pośredni przy pomocy windy poziomej zewnętrznej. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie.
Na parterze znajduje się Recepcja oraz Ochrona – osoby, które służą pomocą i informacją. Ponad to znajduje się tablica z rozkładem głównych pomieszczeń ŁDK.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze, w holu prowadzącym do Sali Kolumnowej, w holu Kina Szpulka (piętro I), na II piętrze oraz na III piętrze budynku.
W budynku znajdują się dwie windy z systemem wizualnym.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.
Usytuowanie budynku w centrum Łodzi umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Parking ŁDK znajduje się od ulicy Sienkiewicza.
Dodatkowe wejście znajduje się od ulicy Traugutta, prowadzi do Sali Kolumnowej, w której odbywa się większość wydarzeń ŁDK – wejście z poziomu chodnika jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością w sposób bezpośredni.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Ponadto personel ŁDK zawsze służy pomocą w pokonaniu istniejących jeszcze barier.

 

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie posiadamy umowy z Polskim Związkiem Głuchoniemych. Jesteśmy w trakcie redukcji w/w bariery. Aktualnie nasi pracownicy biorą udział w kursach języka migowego.

Łódzki Dom Kultury w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 rozpoczął proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników. Będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag.