O szkoleniach:

1. Narzędziownik badań społecznych – jak poznać społeczność lokalną?

Termin: 13 kwietnia, godz. 10.00 - 14.30

Zapisy: do 7 kwietnia 2021 r.

Opis:

Celem spotkania będzie zaprezentowanie uczestnikom i uczestniczkom metod pracy badawczej służącej diagnozie tak, by mogli z nich skorzystać w sposób samodzielny. Zaprezentowane narzędzia i metody będą uwzględniać ograniczenia wynikające z trwającej pandemii. Uczestnicy spotkania poznają także metody pracy z personami i mapą empatii, które mogą posłużyć jako wstęp do pracy badawczej i formułowania lub weryfikowania hipotez badawczych. Prezentowane zagadnienia teoretyczne będą ilustrowane przykładami praktycznymi, które wynikają z doświadczenia pracy badawczej prowadzącej.

Plan spotkania:

10.00-10.05 Rozgrzewka techniczna. Przywitanie uczestników.
10.05-11.00 Na czym polega badanie potrzeb? Wyjaśnienie w formie podstawowych pojęć oraz zasad prowadzenia badań; dyskusja z uczestnikami na temat ich doświadczeń związanych z badaniami potrzeb - zarówno z ich przeprowadzaniem, jak i korzystaniem z wyników już zrealizowanych badań.
11.00-11.10 Przerwa
11.10-12.10 Warsztatowe metody analizy potrzeb, definiowania grup docelowych i stawiania lub weryfikacji diagnoz - prezentacja metod Persona i Mapa Empatii. Wyjaśnienie w jaki sposób te metody mogą wspierać proces poznawania środowiska lokalnego.
12.10-12.20 Przerwa
12.20-13.20 W jaki sposób formułować pytania badawcze? Prezentacja często popełnianych błędów. Jakie cele może zrealizować badanie ankietowe, a w jakich sytuacjach sprawdzi się badanie jakościowe?
13.20-13.30 Przerwa
13.30-14.30 Realizacja badań społecznych w czasie pandemii. Prezentacja narzędzi cyfrowych, które mogą wspomóc zdalną pracę badawczą. Dyskusja o różnych sposobach i metodach pozyskiwania wiedzy o środowisku lokalnym i związanych z tym wyzwaniach.

Prowadząca:

dr Aleksandra Janus - doktorka antropologii, badaczka, kuratorka projektów kulturalnych. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności i wspiera je w otwartym dzieleniu się zasobami. W swojej pracy akademickiej zajmuje się badaniem kultur pamięci i rolą instytucji w procesie instytucjonalizacji dyskursów na temat przeszłości. Związana jest z Centrum Cyfrowym, gdzie pełni rolę Dyrektorki, członkini Zarządu i kierowniczki Pracowni Otwierania Kultury.

 

2. Równość + różnorodność = partnerstwo

Termin: 22 kwietnia, godz. 11.15 - 14.30

Zapisy: do 16 kwietnia 2021 r.

Opis:

Zawieranie partnerstw wydaje się tak naturalne, jak nawiązywanie nowych znajomości. Jednak utrzymywanie sensownych i skutecznych partnerstw międzysektorowych wymaga nie tylko dobrej intuicji, ale również wiedzy, umiejętności i odpowiednio ukształtowanych postaw.

W ramach spotkania przyjrzymy się najlepszym praktykom działań realizowanych w relacjach partnerskich, opartych na równości i różnorodności. Wyodrębnimy cechy dobrego partnerstwa, zastanowimy się nad zasobami potrzebnymi, by je utrzymać i odkryjemy, jak wspierać relacje partnerskie, by były trwałe i obustronnie korzystne.

Plan spotkania:

11.15-11.20 Rozgrzewka techniczna. Przywitanie uczestników.
11.20-12.45 Wprowadzenie:

 • poznanie dobrych praktyk partnerstw międzysektorowych,
 • refleksja i analiza cech dobrego partnerstwa,
 • wprowadzenie teoretyczne,
 • podsumowanie – uporządkowanie wiedzy.

12.45-13.00 Przerwa
13.00-14.30 Pogłębienie i odwołanie do własnych doświadczeń:

 • dobre praktyki – ciąg dalszy,
 • własna refleksja i analiza cech dobrego partnerstwa,
 • dyskusja z elementami teoretycznymi,
 • podsumowanie – wyciągnięcie wniosków praktycznych.

Prowadząca:

Maja Dobiasz-Krysiak - trenerka z dziesięcioletnim doświadczeniem. Absolwentka kursu dla trenerów STOP. Prowadziła warsztaty dla m.in. Bardzo Młodej Kultury, Centrum Kultury Zamek, Fundacji Szkoła z Klasą, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przez 10 lat prowadziła programy i szkolenia w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej z zakresu edukacji kulturalnej, medialnej, antydyskryminacyjnej. Za program „Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w MOS-ach i MOW-ach” nagrodzona Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej. Ekspertka ds. merytorycznych w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej. Doktorka nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, prowadzi zajęcia akademickie z animacji kultury i sztuki społecznej. Wspiera i wzmacnia animatorów i animatorki kultury (blog-portfolio: majadobiaszkrysiak.blogspot.com).

3. Nic dla nas bez nas – edukacJA kultury w praktyce

Termin: 27 kwietnia, godz. 10.00 - 15.30

Zapisy: do 21 kwietnia 2021 r.

Opis:

Formuła spotkania uwzględnia spojrzenie na temat partycypacji w działaniach edukacyjno-kulturalnych z dwóch perspektyw. Pierwsza obejmuje poczucie współtworzenia i współodpowiedzialności potencjalnych uczestników, druga zaś budowania poczucia sprawstwa i wewnętrznej motywacji do działania. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • istoty diagnozowania w kontekście planowania działań,
 • metod i narzędzi włączania ludzi w działanie,
 • pracy na potencjale jednostek i społeczności,
 • sposobów transferowania kultury do edukacji i odwrotnie,
 • metod i narzędzi realizacji działań międzypokoleniowych.

Plan spotkania:

10.00-10.05 Rozgrzewka techniczna. Przywitanie uczestników.
10.05-11.30 EdukacjaJA kulturalna od podszewki – moje, twoje, wasze nasze potrzeby, pasje i marzenia jako klucz do kooperatywnego działania:

 • jak aktywnie włączać odbiorców w działania z zakresu edukacji kulturowej,
 • jak wykorzystać potencjał społeczności lokalnej.

11.30-11.45 Przerwa
11.45-13.45 Kiedy czuję, że muszę. Kiedy słyszę, że mogę. Kiedy wiem, że chcę!

 • budowanie głębszych i trwałych relacji z odbiorcami naszych działań,
 • współpraca międzypokoleniowa.

13.45-14.00 Przerwa
14.00-15.30 Jak robią to inni? – dobre praktyki włączania społeczności lokalnej w planowanie i realizowanie projektów edukacyjno-kulturalnych.

Prowadząca:

Anna Łebek-Obrycka – z wykształcenia pedagożka w specjalności animacja społeczno-kulturowa, absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym jako autorka i koordynatorka projektów, trenerka, edukatorka, redaktorka. Przez cztery lata dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Ornecie, aktualnie członkini Spółdzielni Socjalnej IDEA, w której realizuje działania w dwóch kluczowych obszarach: kultury i integracji społecznej oraz wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka programu Dolina Kreatywna w dziedzinie animacji kultury, zdobywczyni nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Laur Najlepszym z Najlepszych" w dziedzinie nauka i edukacja, laureatka nagrody Prezydenta Miasta Elbląga "Kreator Kultury", finalistka 10. edycji plebiscytu "MocArty RMF Classic" dla animatora kultury.

4. Jak mądrze zarządzać projektami?

Termin: 11-12 maja, godz. 10.00 - 14.30

Zapisy: do 5 maja 2021 r.

Opis:

Zakres dwudniowego szkolenia obejmie najważniejsze elementy pracy projektowej z punktu widzenia praktyków - budowanie zespołu, racjonalność podziału zadań, ustalenie procesu komunikacji w zespole, delegowanie zadań i wymiana informacji o postępach prac, rozwiązywanie pojawiających się trudności oraz kumulowanie wiedzy i doświadczeń. W czasie szkolenia zwrócimy też uwagę na cykl życia projektu. Omawiane zagadnienia będą odwoływać się do specyfiki działań z zakresu edukacji kulturowej. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie waga budowania relacji międzyludzkich w zespole i dbania o nie. Spotkanie uwzględni też omówienie kilku narzędzi przydatnych w zarządzaniu projektami - praktyczne zwrócenie uwagi na możliwości, ale i wyzwania, które wynikają ze stosowania każdego z proponowanych narzędzi. Szczególnie w sytuacjach, gdy zespół prowadzi kilka projektów jednocześnie.

Plan spotkania:

Cz. I (11.05.2021)

10.00-11.30 Rozpoczęcie spotkania. Zapoznanie się uczestników. Wprowadzenie do metodologii zarządzania projektami.
11.30-12.10 Rozmowa o kluczowych elementach związanych z projektami w ramach edukacji kulturowej i praca w grupach.
12.10-12.30 Przerwa
12.30-13.30 Omówienie cyklu życia projektu, prezentacja schematu uzupełnionego o przykłady zebrane od uczestników.
13.30-13.50 Przerwa
13.50-14.30 Zebranie doświadczeń uczestników szkolenia, który obszar sprawia im najwięcej trudności. Omówienie tych kluczowych obszarów.

Cz. II (12.05.2021)

10.00-10.20 Wprowadzenie do kolejnego dnia; zebranie myśli i pytań, które pojawiły się po pierwszym dniu szkolenia.
10.20-12.00 Tworzenie zespołów projektowych. Co jest najważniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę, by wystrzec się trudności. Diagnoza kompetencji członków zespołu. Ustalenie podziału zadań w oparciu o mocne strony i chęci osób w zespole. Jak sobie radzić, gdy nie jest to możliwe?
12.00-12.15 Przerwa
12.15-13.15 Wskazówki, jak można zarządzać zespołem. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Co się sprawdza, a czego lepiej unikać. Zaufanie w zespole jako podstawa dobrej komunikacji w zespole.
13.15-14.00 Omówienie kilku przydatnych narzędzi do zarządzania projektem.
14.00-14.30 Zakończenie szkolenia, podsumowanie.

Prowadzące:

Anna Czyżewska – magister etnologii, ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Ukończyła także Laboratorium Edukacyjne przy OBTA UW, Szkołę̨ Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i Szkołę̨ Procesu Grupowego. Managerka kultury. Przez 10 lat kierowała Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna. Współtworzyła niezależne centrum kultury Pracownia Duży Pokój. Obecnie Prezeska Zarządu Federacji Mazowia, największej w woj. mazowieckim federacji organizacji pozarządowych. Od 2012 roku pracuje jako trenerka. W tym czasie przeprowadziła ponad 700 godzin szkoleniowych i warsztatowych. Współpracowałam m.in. z Narodowym Centrum Kultury prowadząc szkolenia w programach m.in. „Kadra Kultury”, „Staże w instytucjach kultury” oraz „Zaproś́ nas do siebie”, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Biurem Programu Niepodległa, Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna”, Federacją Mazowia oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Prowadzi szkolenia m.in. dotyczące planowania projektów i pisania wniosków. Członkini zespołu programu Bardzo Młoda Kultura Mazowieckie realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu. Współpracowniczka przy programie BMK w woj. łódzkim, podlaskim oraz podkarpackim.

Martyna Studzińska – trenerka, ewaluatorka, animatorka społeczna. Przepracowała wiele godzin na sali szkoleniowej, m.in. prowadziła szkolenia dla kadry domów kultury w ramach programu “Zaproś nas do siebie”, które dotyczyły kompleksowego wsparcia zespołów pracujących w domach kultury w poprawie komunikacji wewnętrznej, delegowania zadań, budowania zespołów. Posiada bogate doświadczenie w działaniach w obszarze edukacji, szczególnie aktywizacji nauczycieli. Stale współpracuje z nauczycielami w ramach Stowarzyszenia “Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, w którym działa od 2014 roku i prowadzi spotkania dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, tworzy nowe programy, szczególnie budujące więzi międzypokoleniowe i działania wolontarystyczne. Posiada doświadczenie w prowadzenie szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w ramach pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych (2010-2014), m.in. budowanie aktywnych postaw nauczycieli, przybliżanie zasad nauczania wynikających z podstawy programowej. Przeprowadziła szereg szkoleń aktywizujących nauczycieli w ramach programu “Szkoła Myślenia” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (2007-2010).

5. Przystępnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach BMK woj. łódzkie (edycja 2021)

Termin: 18 maja, godz. 10.00 - 15.00

Zapisy: do 12 maja 2021 r.

Opis:

Podczas szkolenia omówiony zostanie regulamin konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach BMK łódzkie w roku 2021 oraz to, jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy dowiedzą się jak planować swoje projekty z uwzględnieniem wymogów formalnych oraz dostaną wskazówki jak je budżetować i jak znaleźć osobę/osoby do współpracy. Ważną częścią szkolenia będzie generator inspiracji – przedstawione zostaną różnorodne przykłady działań z poprzednich edycji Bardzo Młodej Kultury oraz innych programów.

Plan spotkania:

10.00 - 12.00 Omówienie harmonogramu szkolenia.  Omówienie regulaminu konkursu oraz formularza wniosku konkursowego z uwzględnieniem kwestii budżetowania działań.
12.00 - 12.15 Przerwa
12.15 - 13.15 Planowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej - na co zwracać uwagę, gdzie szukać partnerów do działania?
13.15 - 13.30 Przerwa 
13.30 - 14.30 Generator inspiracji
14.30 - 15.00 Zakończenie szkolenia, podsumowanie najważniejszych wątków. Przypomnienie o kluczowych terminach. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzące: Anna Czyżewska, Martyna Studzińska