Warsztaty

Informacja o warsztatach w 2020 r. już wkrótce!

 

Warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w 2019 r. odbyły się w 7 instytucjach kultury w województwie łódzkim:

 

  • 3 IX 2019 – Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
  • 5 IX 2019 – Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
  • 6 IX 2019 – Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
  • 10 IX 2019 – Miejski Dom Kultury w Opocznie
  • 13 IX 2019 – Miejski Dom Kultury w Radomsku
  • 16 IX 2019 – Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
  • 17 IX 2019 – Kutnowski Dom Kultury

Prowadzący: Michał Pawlęga

 

Udział w warsztatach miał charakter bezpłatny. 

 

Cel warsztatów:

• nabycie wiedzy dotyczącej zasad ubiegania się o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie,
• nabycie podstawowej umiejętności formułowania projektu z zakresu edukacji kulturowej i zapisywania go w formie wniosku o dotację z programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie,
• nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektem kulturalnym finansowanym z programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.


Uczestnicy warsztatów:

Osoby planujące ubiegać się o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie, w szczególności: osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, prowadzące (lub zamierzające prowadzić) działalność w sferze edukacji kulturalnej, niezależnie pracujący animatorki i animatorzy kultury, osoby pracujące w instytucjach kultury i szkołach.


Dlaczego warto było wziąć udział w warsztatach:

Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę pozwalającą na samodzielne opracowanie projektu i pozyskanie środków na jego realizację w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie. W szczególności osoby uczestniczące w warsztatach poszerzyły swoją wiedzę z zakresu:


• wsparcia oferowanego w ramach programu,
• zasad wypełniania wniosku i opracowania budżetu,
• definiowania projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie,
• formułowania najważniejszych elementów projektu,
• wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
• dokumentowania kosztów poniesionych w ramach projektu,
• dokumentowania działań zrealizowanych w ramach projektu.

 

Program warsztatów w 2019 r.:

10.00 Rozpoczęcie warsztatów: powitanie, wprowadzenie do tematyki zajęć.
10.00-11.30 Podstawowe informacje dotyczące zarządzania projektem


• co to jest projekt?
• podstawowe cechy projektu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
woj. łódzkie


• typy dofinansowanych projektów
• wymogi administracyjne programu
• dofinansowywane koszty
• ćwiczenie – analiza wytycznych programu i przykładowych propozycji projektów


Opracowanie projektu

• diagnozowanie potrzeb odbiorców i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
• określanie problemów i celów projektu - ćwiczenie
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 Opracowanie projektu cd.
• definiowanie działań projektu
• określanie planowanych rezultatów projektu – ćwiczenie


Opracowanie budżetu

• kwalifikowanie kosztów przewidzianych do dofinansowania
• zasady formułowania budżetu projektu
• ćwiczenie


13.15-13.30 Przerwa kawowa


13.30-15.00 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie
• zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie
• analiza zakresu wymaganych informacji i układu treści we wniosku


Zarządzanie dofinansowanym projektem

• tworzenie zespołu projektowego
• zarządzanie czasem, kosztami i rezultatami w projekcie
• dokumentowanie poniesionych kosztów i zrealizowanych działań – ćwiczenie
• rozliczenie dofinansowanego projektu
15.00 Zakończenie warsztatów

 

KONTAKT

Marta Janiczek – 797 326 229, m.janiczek@ldk.lodz.pl;
Natalia Korzeniowska-Sońta – 797 326 219, n.korzeniowska@ldk.lodz.pl

 

Prowadzący:


Michał Pawlęga - specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów,
przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował
m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią
Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma regionalnymi
i lokalnymi instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów
infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada
za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie
mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu
szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.